คาสิโนออนไลน์ OK Casino อันดับ 1 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)


ในปัจจุบันข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ โดยผู้ให้บริการเดิมพันออนไลน์ OK Casinoมุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุด ให้แก่ลูกค้าของเรา แต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับเรา คือการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ดังนั้นผู้ให้บริการเดิมพันออนไลน์ OK Casino (“ผู้ให้บริการเดิมพันออนไลน์”) จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเรา ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังต่อไปนี้

คาสิโนออนไลน์ ok casino อันดับ 1 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ เพื่อการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของเรา ตรวจสอบอัตราต่าง ๆ ของเรา และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ OK Casinoได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่เรา หากท่านไม่ต้องการลงทะเบียนไว้กับ OK Casino และไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่เพิ่มเติมจากเรา

เราสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของ OK Casino ได้อย่างต่อเนื่อง เราอาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมถึงวันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่าง ๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

ผู้ให้บริการเดิมพันออนไลน์ OK Casino อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของลูกค้าที่มีบัญชีอยู่กับเรา และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจนใช้บริการการชำระเงินเรียกเก็บของเรา โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเรานั้น เราอาจใช้ระบบ “คุกกี้” (cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำขอของผู้ใช้บริการ ระบบ “คุกกี้” นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดย “คุกกี้” นั้นจะได้รับการกำหนดโดยผู้ให้บริการเดิมพันออนไลน์ OK Casino และจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของเรา

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเรานั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเราอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่ การให้บริการที่ดีที่สุด และนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือสงวนไว้ หากเราไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัคร และโดยทางบริการเสริมซึ่งต้องใช้บุคคลติดต่อกับท่าน หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ IP Address ไอดีไลน์ (LINE ID) เบอร์โทรศัพท์ และหมายเลขบัญชีธนาคารแก่เรา ตลอดจนกิจกรรมการเดิมพันหรือการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ของท่านแก่เราแล้ว เราจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของเรา

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเราจะถูกเก็บรวบรวม และสงวนไว้ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ให้บริการและท่านยังคงมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งการสนทนาส่วนตัวผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์มายังเรา เราจะเก็บเนื้อหาในการสนทนาส่วนตัวผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ที่อยู่ของการสนทนาส่วนตัวผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ และการโต้ตอบการสนทนาส่วนตัวผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเราในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นมีความกระจ่างชัดมากน้อยเพียงใด

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่
  1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เรา หรือ
  2. ข้อมูลที่จัดสรรนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเรี่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ
  3. ข้อมูลที่จัดสรรนั้น ได้จัดสรรให้แก่สำนักงานข้อมูลที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ หรือจัดสรรให้แก่ผู้แทนในการรายงานข้อมูลซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกัน หรือ
  4. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น เราอาจได้รับการต้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเรา ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้ เรายังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าแก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐ เช่น ผู้ตรวจสอบของเราแห่งประเทศไทย ซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้

เราอาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ในการที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการธุรกรรมของเรา และการจัดสรรปัจจัยสำคัญหรือบริการในนามของเรา ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับ OK Casino หรือเข้ามาดำเนินการในนามของเรานั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเราไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เราได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใดเข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของเรา องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของเราด้วยเช่นกัน

ในบางโอกาส เราอาจเข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ / หรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ ซึ่งหากท่านสมัครเข้ามาเป็นบัญชีลูกค้าใหม่กับ OK Casinoอันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว เราสงวนสิทธิ์ในการที่จะยืนยันรับรองกับบุคคลภายนอกนั้นว่า ท่านได้ทำการเปิดบัญชีกับ OK Casinoด้วย

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

เราจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

เรามีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลทางการเงินของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ เรายังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย​

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://okcasino.net

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Similar Posts